חילופי מחזיקים בנכס - לעניין ארנונה בלבד

בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש) –
"חדל אדם ביום מן הימים להיות [...] מחזיקים של [...] בניין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראות הפקודה, ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעירייה, ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים. אין האמור גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה."

-----

כתובת הנכס (חובה) שדה חובה
רחובמספרעירמיקוד

 

פרטי המחזיק/ה הנכנס/ת:

 

פרטי המחזיק/ה היוצא/ת:

 

 

פרטי הבעלים:

 

במידה ומדובר ביותר מאדם אחד, יש לצלם את כל תעודות הזהות, יחד עם הספח

חתימות:

 

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported