הצהרה על נכס ריק - גבייה

נכס ריק שאין משתמשים בו

 

 

פרטי הנכס

 

 

הנכס הינו נכס למגורים (חובה) שדה חובה

עבור נכס שאיננו למגורים יש לצרף תצהיר עו"ד חתום: אני הח"מ, עו"ד __________________ מרח' _________________ , מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני __________________ ת.ז. _______________ , ולאחר שהזהרתי כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן , אישר את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם עליו בפני. חתימת עו"ד: ________________ את הודעות החיוב אבקש לשלוח על שם ____________________________ לרח' ______________ מס' _____ עיר _______________ מיקוד ____________

הצהרה:

(לוט: ח-ן צריכת מים וחשמל ל-6 חודשים האחרונים)
הוסבר לי שיש לשלם ארנונה כללית גם על נכס ריק שאין משתמשים בו, חוץ מהתקופה הרצופה הראשונה של שישה חודשים בה הנכס היה ריק וללא שימוש.
אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת

יש למלא מאיזה תאריך הנכס עומד ריק וללא שימוש.

יש למלא עד איזה תאריך הנכס היה ריק וללא שימוש. במידה ועדיין איננו בשימוש, יש להשאיר סעיף זה ריק.

יש לצלם ספח ארנונה בו מצויינת כתובת הנכס ומספר המשלם

יש לצלם אישור חברת חשמל באופן ברור

יש לצלם אישור תאגיד המים באופן ברור

הנני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את הטופס, ואני מאשר/ת את הפרטים הנמסרים ואת הפעולה המבוקשת (חובה) שדה חובה

Browser not supported