1
פרטי זיהוי מגיש הבקשה
2
מצב קיים/מאושר
3
מצב מוצע בהשוואה למצב קיים
4
מצב חברתי במתחם
5
דגשים לתכנון

 

יש למלא את הטבלה

*במידה וקיימים מספר מבנים על אותה חלקה, יש לאחד שורות.

שטחי מגורים * שדה חובה
גושחלקהרחובמספר בנייןמספר קומותיעוד החלקהשטח החלקה בדונםשטח בנייה מאושרמספר יח"ד

שטחים לצרכי ציבור * שדה חובה
גושחלקהרחובמספר בנייןמספר קומותיעוד החלקהשטח החלקה בדונםשטח בנייה מאושרמספר יח"ד

תכניות חלות על המתחם:

התייחסות תכנית המתאר המופקדת:

יש לצרף בנוסף:

 

מצב קיים

מצב מוצע

סה"כ שטח מוצע למגורים, למסחר ולתעסוקה בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

 

סה"כ שטח מוצע למגורים, למסחר ולתעסוקה בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים:(משטח התכנית)

 

הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהתאם למדריך מנהל התכנון בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

 

הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהתאם למדריך מנהל התכנון בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

*ולא פחות ממצב קיים

 

 

 
 
יש לצרף מצגת הסבר וכל חומר אינפורמטיבי אחר:

 

 

 

להלן דגשים כללים לתכנון מתחמי התחדשות עירונית. הדגשים יבואו לידי ביטוי בתכניות ובמצגות המציגות את התכנון. העיקרון המוביל הוא תרומה וקשר לסביבה. כל תכנית ומתחם ייבחנו לגופם.

 • תקן חנייה 1:1
 • לצורך חישוב לתקן 21 –תוספת 12 מ"ר פלדלת + מרפסת תמורה לדירה קיימת
 • חיבור וקשר אל המרקם והסביבה הקיימים.
 • המשך ביטוי של מאפיינים אורבניים מהסביבה הקרובה.
 • בינוי המתייחס למרחב הסובב ומשתנה בהתאם לתפקודו במתחם.
 • דיפרנציאציה בנפחי ובגבהי הבינוי, הימנעות מיצירה של חזות רפטטיבית וזהה.
 • דגש לתכנון קומת הקרקע.
 • יצירה של מרחב ציבורי נעים להליכה ובעל קישוריות באיכות גבוהה עבור הולכי רגל.
 • חיבור והמשך רשת ירוקה קיימת.
 • ככלל חניונים תת קרקעיים (מלבד חניות נכה).
 • עירוב שימושים.
 • יצירת מרחב ציבורי איכותי המתאים לשימוש ושהייה של הולכי רגל בכל הגילאים. פיתוח ועידוד יצירה של מוקדי עניין ופעילות אנושית ברחוב.
 • תכנון מרחבים ציבוריים תוך בדיקה והתחשבות הצללות שמש.
 • עצים ואלמנטים נוספים להצללה במרחב הציבורי.
 • הקפדה על תכנון איכותי. דירות פונקציונליות, מתוכננות באיכות גבוהה וכוללות מסתורי כביסה רחבים, כיווני אוויר, פרטיות וכדומה.
 • במידה ויתוכננו דירות גן, גינות פרטיות לא יופנו למרחבים ציבוריים.