בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה.

 ידוע לי כי מתן הפטור כרוך בביצוע ביקורת בנכס ע"י פקח של מחלקת הגבייה.

 ידוע לי כי פטור לנכס סגור וריק ניתן רק לנכס אשר הינו סגור וריק מכל חפץ ואדם.

 ידוע לי כי לא ניתן לבקש פטור רטרואקטיבי וכי הפטור יינתן מיום מסירת ההודעה בכתב לעירייה.

 ידוע לי שפטור יינתן על שיפוץ עמוק ומקיף שבעקבותיו הנכס לא ראוי לשימוש ולא מיועד לשיפוצים קלים או חלקיים.

-------

פרטי הבעלים

כתובת הבעלים

פרטי הנכס

סוג הנכס (חובה) שדה חובה

 

 

הנני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את הטופס, ואני מאשר/ת את הפרטים הנמסרים ואת הפעולה המבוקשת (חובה) שדה חובה

Browser not supported