חברי מועצת העיר

הבחירות המקומיות האחרונות נערכו בקרית ים בשנת 2018.
בבחירות אלה בחרו תושבי העיר את 15 חברי מועצת העיר, כולל ראש העיר, דוד אבן צור, שנבחר בבחירות ישירות.
העירייה היא גוף השלטון המקומי, האחראי לניהולה השוטף של העיר.
העירייה עוסקת בעניינים מוניציפליים, הסדרת שירותי חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה ועוד.
בראש הפירמידה עומד ראש העירייה הנבחר אחת ל-5 שנים בבחירות אישיות, ובמקביל נבחרים חברי מועצת העיר מהרשימות שונות.
מועצת העירייה היא "בית הנבחרים" המקומי שאמון ומוסמך מכוח פקודות העירייה לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם ועל הסדר הציבורי.
בידי הרשות המקומית תחומי אחריות רבים והשפעתה על חיי העיר רחבה ביותר.
ראש הרשות (ראש העיר) אחראי על ביצוע החלטות המועצה ועל קביעת מדיניות, לעצב את דרכי הניהול ואופן מימוש החלטות המועצה.
לחברי המועצה שלל תפקידים כגון יושבי ראש הועדות העירוניות השונות, חברות בוועדות, דירקטוריונים עירוניים ועוד המשפיעים על כלל תחומי החיים בעיר. בנוסף, לחברי המועצה ישנם כלים לקידום יוזמות לעשייה ול
קשר הדוק עם הציבור הרחב.


להלן שמות חברי מועצת העיר המכהנים: