בחודש דצמבר 2016 התקבלה החלטת ממשלה המכריזה על מתחם אג"ש כמתחם להתחדשות עירונית. בהמשך להכרזה זו מובילות עיריית קרית ים ומשרד הבינוי והשיכון את התכנית הנוכחית להתחדשות עירונית למתחם.

קישור למסמכי התכנית המלאה באתר מינהל התכנון

סיכום כנס הכרזה

 

מידע כללי על התכנית:

תכנית זו מציעה התחדשות עירונית בשכונת אג"ש, הסמוכה לרחוב צה"ל ולשדרות יוספטל, אזור מרכזי בקריית ים. מוצעת הריסה של 244 יח"ד והקמת 1538 יח"ד במקומן ועיבוי בשלושה מגרשים נוספים, כך שסה"כ במתחם מוצעות 1579 יח"ד. 20% מסה"כ יח"ד בתכנית יהיו יח"ד קטנות ובצפיפות ממוצעת של כ-23 יח"ד/ד'.

התכנית מקצה שטחים לצרכי ציבור, שצ"פים ואב"צים, לרבות חובת הקמת מבני ציבור בקומות הקרקע של בניני המגורים - עירוב שימושים שינצל את משאב הקרקע בצורה מיטבית. התכנית גם מגדירה בנייה ופיתוח של מבני ציבור ושטחים ציבורים פתוחים לאוכלוסייה הותיקה והחדשה כאחד.

מערכת הדרכים בתכנית נצמדת ככל הניתן לרשת הדרכים הקיימת, תוך שינוי חתכי הרחובות והרחבה והתויית דרכים חדשות, בדגש על תנועת הולכי רגל ורצועות מגוננות לאורך דופן המגרשים, על מנת לשפר ולעודד את חווית הולך הרגל ורוכבי האופניים.

השכונה נהנית מקרבה לים ומקרבה לפארק עירוני גדול אשר הותווה בתכנית המתאר וחלקו כלול בתכנית זו.

רחוב להמן מוצע כרחוב מרכזי בשכונה החדשה, עם חזית מסחרית ומרחב ציבורי רחב ידיים ומוצע לפתוח את הרחוב לים ע"י המשכו מערבה עד לשד' ספיר בעזרת שצ"פ ממערב לרח' יוספטל.

בתכנית מוגדרת חלוקה ל-6 מתחמי פינוי ובינוי בלתי תלויים זה בזה, באופן שיאפשר לבעלי הדירות לממש את התכנית בתלות קטנה יחסית בתושבים אחרים. תוך יצירת מכפיל של 5.9 ביחס למצב הקיים.

התכנית הוגשה כתכנית מתאר מקומית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה, תנאי להוצאת היתר בניה יהיה חתימת כל הבעלים על תשריט איחוד וחלוקה, ע"פ המתחמים המסומנים בתשריט חלוקה ורישום.