קרית ים, מנכ"ל, נוף, חוף, עירייה

אודות האגף

לשכת מנכ"ל העירייה היא הזרוע הביצועית של ראש העיר והעירייה. באמצעות הלשכה מתקיימים כל התיאומים והתהליכים העירוניים לביצוע מיזמים, הפקת מכרזים, ניהול כוח האדם וגיבוש תכניות פיתוח בכל תחומי העשייה העירונית. הלשכה מפיקה ומוציאה לפועל את ישיבות מליאת המועצה והנהלת העיר כמו גם את פעילות ועדות הרשות והחובה של העירייה והפרוטוקולים של גופים אלה.
 חזון האגף
לשכת המנכ"ל מעודדת יעילות מערכתית תוך פיקוח על ביצוע איכותני של כל עבודת העירייה. הוצאה לפועל של מיזמים תוך ניצול מיטבי של האמצעים העומדים לרשות העיריה, עמידה בלוחות זמנים ציפיות ויעדים. דאגה למתן שירות ברמה הגבוהה ביותר בהלימה לאמנה עירונית מחייבת.
 יעדי האגף
מינוף הפוטנציאל העירוני והוצאתו מהכוח אל הפועל. דאגה למתן שירותים מעולים לכל תושבי העיר מסביב לשעון. עבודה בשיתוף פעולה מלא מול משרדי הממשלה, תוך חתירה לגיוס ואיגום משאבים   לפיתוח העיר ורווחת תושביה. 


מבנה אגף ובעלי תפקידים