תמיכות עירוניות

הודעה - בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2019

הנחיות כלליות לקבלת תמיכות

תמיכות - תבחינים למתן תמיכות

תקציב העירייה

תקציב העירייה לשנת 2020

תקציב העירייה לשנת 2019

תקציב העירייה לשנת 2018

תקציב העירייה לשנת 2017

תקציב העירייה לשנת 2016

תקציב העירייה לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2018

דוח כספי לשנת 2017

דוח כספי לשנת 2016

דוח כספי לשנת 2015

צו מיסים

צו מיסים 2020

הצעה לתיקון צו הארנונה לשנת 2019

צו מיסים 2018

צו מיסים 2017

צו מיסים 2016

צו מיסים 2015

צו מיסים 2014

צו מיסים 2013

צו מיסים 2012

צו מיסים 2011

דוח מבקר העירייה

דו"ח מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור 2016

דוח מבקר העירייה לשנת 2015

החלטות ועדת ערר

החלטת ועדת ערר 30.4.15א

החלטת ועדת ערר 30.4.15

החלטת ועדת ערר 25.2.15

החלטת ועד ערר 11.8.14

החלטת ועדת ערר 20.7.14

החלטת ועדת ערר 30.4.14

פרסומים שונים

דין וחשבון שנתי חופש המידע 2019

התקשרות עם משכ"ל- ליסינג מנכ"ל

דוח לתושב 2019

דין וחשבון שנתי חופש המידע 2018

החלטת ועדת שלושה - מעונות יום 19-1-2020

החלטת ועדת שלושה - גני ילדים - 19-1-2020

עשינו עסק זומו

נגישות פרטנית פיזית מרב צדוק

נגישות פרטנית חקיקה הדס אגמון

נגישות פרטנית הליך וטפסים

הנגשה פרטנית פעילות חוץ בית ספרית

הנגשה פרטנית - הבטי תקצוב

הודעה על בקשה להקצאת מבנה לשימוש כמעון יום

הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע

רשימת מציעים לפי נוהל התקשרויות בפטור ממכרז - חוזר מנכ"ל 8-2016

ריכוז החלטות ועדת התקשרויות לשנת 2018

הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין

הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין

תפיסת האסטרטגיה, התכנון והתפעול ל ״עיר דיגיטלית״ בקריית ים

דוח חופש המידע 2018

דוח חופש המידע 2017

תבחינים וטופס בקשת מלגה לספורטאים

פרסום ביטול בקשה להצעות מחיר לרכישת רכב מ.ר. 86-369-66,

טפסי הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי והצהרת מועמד

מודעת דרושים לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר

מכרז להשכרת מבנים

הסדר פשרה וחדילה טרם הגשת תובענה ייצוגות

הודעה בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2018

הסכם פשרה

בקשה לקבלת תמיכות - הארכה

רשימת אנטנות סלולריות

טבלת שכר הבכירים ברשות

מאגרי מידע עירוניים

חוק חופש המידע

דוח מבקר העירייה 2015 (אין דוחות קודמים בפורמט דיגטלי)

הנחיות כלליות להגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2017

הודעה בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2017

דרוש רכז הכנה לצה"ל לבני נוער יוצאי קווקז

טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2018

דוח חופש המידע 2016 (אין דוחות קודמים בפורמט דיגטלי)

החלטת ועדת התמיכות לשנת 2016

שירות לתושב - סיכום שנה

מדריך התקשרות עם יזם בפוריקט פינוי בינוי

דוח לתושב - עיקרי הפעילות 2016

נוהל בדבר פרסום החלטות ועדת ערר בארנונה

החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

מפרטים אחידים

הנחיות וטפסים להגשת בקשה לתמיכה

תבחינים למתן תמיכות - 2016

הודעה בעניין הגשת בקשות לתמיכה

נוהל מועצת הנוער העירונית

הודעה בדבר רישום ילדים לבתי הספר לקראת שנת הלימודים תשע"ז

רשימת אזורי הרישום לקראת שנת הלימודים תשע"ז

קריטריונים להקצאת נכסים עירוניים על פי נוהל הקצאות

תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך

רחובות בהם החניה אסורה

הודעה על כוונה לשינוי תעריפי הארנונה

פיקוד העורף קרית ים_סקר בטיחות קרינה

אישור פיקוד העורף-נפת מפרץ

אישור הועדה להקמת תורן בבית ספר מפלסים

יום פתוח בתיכון רבין

עצמאות 2015

דוכנים ליום העצמאות

דו"ח חופש המידע 2013

חוקי עזר עירוניים

חוק עזר - קריית ים תיעול

חוק עזר - קריית ים סלילה

חוק עזר - קריית ים שטחים ציבוריים פתוחים

חוק עזר - שמירה, אבטחה וסדר ציבורי

חוק עזר - תיעול

חוק עזר - שיפוץ חזיתות בתים

חוק עזר - שימור רחובות

חוק עזר - רוכלים

חוק עזר - פתיחת בתי עסק וסגירתם

חוק עזר - פיקוח על כלבים

חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים - חדש

חוק עזר - מפגעי תברואה

חוק עזר - מודעות ושלטים

חוק עזר - חניה

חוק עזר - הריסת מבנים מסוכנים

חוק עזר - הסדרת מקומות רחצה

חוק עזר - החזקת יונים ועופות

חוק עזר - החזקת בעלי חיים

חוק עזר - הוצאת אשפה

חוק עזר - אספקת מים

חוק עזר - אגרת ביוב

מהעיתונות

ילדי גב ים חוזרים הביתה

רוק על החוף 2015

שי"ל לשירותך

ישראל זקוקה לטיפקס