קרית ים, משפט, עורך דין, לשכה
הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה ומספקת שירותי יעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם. בראש הלשכה המשפטית מכהן היועץ המשפטי לעירייה שהוא גם מנהל המחלקה המשפטית ומחלקת הנכסים. כן משמש היועץ המשפטי, כתובע עירוני.

תפקידי הייעוץ המשפטי לעירייה

* התווית ההליכים החוקיים לעבודת מועצת העיר והנהלת העיר וביצוע מעקב אחר הפעילות.
* היועץ המשפטי משתתף בישיבות מועצת העיר, ישיבות הנהלת העיר, ובועדות העירוניות השונות.
* מתן יעוץ בנושאי חקיקה הכולל הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עריכת עדכוני פסיקה רלבנטיים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעדכונם.
* יעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה במהלך העבודה השוטפת, בכל תחומי פעילות העירייה.

תביעות בבתי משפט

היועץ המשפטי מייצג את העירייה בערכאות משפטיות ומטפל בתביעות של העירייה וכנגדה בתחומים השונים: בתחום המנהלי - טיפול בעתירות המוגשות לבית המשפט לעניינים מנהליים בנושאי מכרזים, ארנונה. בתחום האזרחי - טיפול בתביעות בבתי המשפט השונים, מיסוי עירוני - תביעות בנושאי ארנונה, מכרזים וחוזים, דיני עבודה, תביעות פינוי מנכסי העירייה ועוד.

התחום הפלילי

נדבך נוסף וחשוב בייצוג העירייה הינו בתחום הפלילי-מקומי, בנושאי עבירות על חוק רישוי עסקים, ערעורי חניה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.
בכל הנוגע לתביעה העירונית פועל היועץ המשפטי על-פי יפויי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה כשהוא משמש כנציגו וכפוף לו.

תחום נכסי העירייה

הלשכה המשפטית אחראית גם על תחום נכסי העירייה ובמסגרת זו, היא אחראית על כל הטיפול במלאי הזכויות הקנייניות העירוניות: השגתן, רישומן, פיקוח על ניצולן הנכון והיעיל, מימושן ומכירתן.
הפעילות הנ"ל כוללת שלושה נושאי טיפול עיקריים: קרקעות - השגת המקרקעין, הפקעות, מתן מידע לציבור אודות החלקים שהופקעו, תשלום פיצויי הפקעה, מתן אישורים לצרכי מס; טיפול בנושאי פרויקטים על קרקע עירונית, חילופי קרקע, פינוי פולשים, שיווק ומכירה. התקשרויות חוזיות - השכרת מבנים שבבעלות העירייה ושכירות מבנים לצרכי העירייה. הקצאות - טיפול בהקצאת קרקעות ומבנים בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, התקשרות עם הגופים להם אושרה ההקצאה, מידע נוסף באשר לנוהל הקצאות, קריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ופרסום בדבר בקשות להקצאות מקרקעין ומבנים ניתן למצוא באתר העירייה.

חוזים

טיפול במערכת ההתקשרויות של גורמי העירייה השונים, לרבות הסדרת דרכי ההתקשרות, עריכת מכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.

    מבנה אגף ובעלי תפקידים