קרית ים, בטחון

מטרות ויעדים אגף הביטחון :

• שיפור ההערכות הביטחונית והבטיחותית בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
• שיפור ההערכות הביטחונית בקריית-ים.
• חיזוק מערך החירום (מל"ח, מקלטים ציבוריים, ופס"ח).
• חיזוק מערך המתנדבים- וליווי רכזת מתנדבים החדשה.
• צמצום הגניבות במוסדות חינוך ובמוסדות הציבור.
וזאת על ידי:
• חיזוק הקשר עם גורמי הביטחון בעיריית קריית-ים.
• חיזוק הקשר עם גורמי הביטחון החיצוניים.
• עבודת קב"ט למשימות מוכוונות מטרות.
• ניצול מושכל ואופטימאלי של תקציב הביטחון.
• העלאת מודעות להגנה ושמירה על רכוש וציוד.
• ליןןי רכזת מתנדבים, והעלאת אחוז המתנדבים וטיפוחם.
• הגשת בקשות לתקציב - משרד הפנים, משרד החינוך, המשרד להגנת העורף ומשטרת ישראל .

פעילויות האגף הבטחון:

בטחון ובטיחות:

• רענון בקורות בנושא בטחון ובטיחות.
• ארגון ותרגול מערך מל"ח .
• ארגון ותרגול מערך הפס"ח.
• קביעת נוהלי בטחון באירועים וכנסים.
• העמקת הקשר עם גורמי חוץ (משטרה , פיקוד העורף, משרד הפנים, משרד החינוך, המשרד להגנת העורף - מל"ח וכיוצא).
• ישום תוכנית עבודה שנתית .
• קייטנות - קביעת נוהלי בטחון ובטיחות.
• אישור וחתימה להפעלת קייטנות.
• הגשת בקשה תקציב לחירום - משרד הפנים , משרד להגנת העורף.
• הגשת תקציב שנתי.

פיקוד העורף:

• ישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף והמשרד להגנת העורף-מל"ח.
• ישום נהלים ופקודת היערכות, תוכנית תוכנית מיגון רשותית - תמי"ר , תרחיש יחוס רשותי-ק.ים .
• מימוש ביצוע תוכנית הג"א.

מפעל ראוי - נשק:

• ישום נהלים משרד לביטחון פנים, בנושא מפעל ראוי.
• רענון נהלים למחזיקי נשק המורשים אחת לחצי שנה והחתמתם.
• ביצוע מטווחים למחזיקי נשק המורשים אחת לשנה.
• חלוקת נשקים למורשים.
• בדיקת אימות ותקינות נשקים טכנית אחת לשנתיים.

מוסדות חינוך:

• ביקורות נוהלי בטחון/בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל-משרד החינוך.
• ישום תוכנית עבודה שנתית שנה"ל תשע"ד במוסדות החינוך.
• הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך בשעות הלימודים הפורמאליות.
• הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך לאחר השעות הפורמאליות (אירועים, כנסים, ימי הורים וכיוצא).
• רענון נהלי בטחון למאבטחי מוסדות חינוך לפחות פעמים בשנה בכנסים מרוכזים.
• ביקורות ותרגילים למאבטחי מוסדות חינוך.
• הגשת בקשה לתקציב למוסדות חינוך למשרד חינוך עפ"י תקנה 20-22-26-49.
• דיווח במערכת "אלון " ומערכת "תהילה" שעות אבטחה חודשיות למשטרת ישראל.
• מעקב ביצוע ודיווח.

מטה בטיחות בדרכים:

• יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם המטה לבטיחות בדרכים .
• תוכנית זה"ב למוסדות חינוך.
• קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
• העברת הקצאות למוסדות חינוך עפ"י התוכנית.
• מעקב ביצוע ודיווח.

עיר ללא אלימות ושיטור עירוני

• ישום נהלים משרד לביטחון פנים, בנושא עיר ללא אלימות ושיטור עירוני, השתתפות בועדות השונות.
• הכשרה ורענון נהלים .
• ביצוע הדרכות והשתלמויות לצוותים
• חלוקת נשקים למורשים.

    מבנה אגף ובעלי תפקידים