בצעד כמעט חסר תקדים בתולדות רפאל ותולדות קריית ים שיגרה אתמול עיריית קריית ים מכתב חיוב בארנונה ודרישה למסירת מידע להנהלת רפאל

הפניה נשלחה בעקבות החלטתה של וועדת הגבולות של משרד הפנים לשייך את כל שטח רפאל לשטח המוניציפלי של קריית ים. ההחלטה התקבלה לפני שבועות אחדים ובאחרונה אף אושרה ונחתמה בידי שר הפנים ונכנסה לתוקף.

בפניה ששוגרה למנכ"ל רפאל האלוף במיל' יואב הר אבן מבקשת עירית קריית ים להעביר לידיה בתוך 10 ימים פירוט מלא של כל הנכסים המצויים במתחם לרבות סיווגם ושטחיהם וכן פירוט מלא של כל שטחי הקרקע התפוסה המוחזקת בידי המפעל וזאת לצורך הוצאת שומת ארנונה.

במכתב מודיעה העירייה להנהלת רפאל כי אם לא יועבר המידע המבוקש בתוך פרק הזמן שנקבע בחוק תפעל העירייה לביצוע מדידות בעצמה או בידי נציג מטעמה בהתאם לסמכות שיש בידיה.

על פי הערכה עשויה הארנונה השנתית של המפעל להגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים אשר ישולמו לעיריית קריית ים ומקצתם יועברו בידי העירייה לרשויות אחרות בסביבה אשר על פי החלטת משרד הפנים אף הן זכאיות ליהנות מארנונה זו.

השבוע פרסם משרד הפנים גם את מפת הגבולות המוניציפלית החדשה המשייכת את כל שטחי רפאל לתחום עיריית קריית ים ומכפילה למעשה את שיטחה של העיר.